O Karmíne

Čo je Karmína?

Karmína je blog, na ktorom vychádzajú články venované rozmanitým témam. Všetky zjednocuje perspektíva, ktorú objasňujú aj úvodné odseky prvého článku.

V skratke možno východiská Karmíny zhrnúť asi takto:

  • kapitalizmus je spoločnosť, ktorej rozvoj nevyhnutne naráža na ľudské potreby a šliape po nich;
  • v dôsledku toho vznikajú rôzne sociálne konflikty, vrátane zrážok medzi kapitálom na jednej strane a pracujúcimi či nezamestnanými na druhej strane;
  • v týchto zrážkach sa niekedy objavujú zárodky takej organizácie spoločenského života, ktorej základným cieľom je všestranné uspokojovanie potrieb;
  • historická skúsenosť z týchto zrážok ukazuje, že vedú k porážkam alebo degenerácii, ak pracujúci ustupujú z pozícií vlastných potrieb a ich uspokojovania, a namiesto toho hľadajú riešenia v rámci hraníc vytýčených kapitalistickou spoločnosťou (v rámci trhu, štátu, národa).

Karmína sa preto zaoberá témami, ktoré nejako súvisia s rozvojom kapitalizmu alebo s konfliktmi, ku ktorým vedie. Všíma si ich prednosti i nedostatky a hľadá v nich ponaučenia, ktoré môžu byť užitočné pri ďalších príležitostiach.

Karmína vznikla vo februári 2017. Názov dostala podľa odtieňa červenej.

Články na Karmíne vychádzajú spravidla v pondelok ráno, jeden text týždenne.

Kto je Karmína?

Na publikovaných textoch sa v rôznej miere podieľa (námetovo, pisateľsky, redakčne atď.) širší kolektív bez formálneho členstva. Karmína je pseudonym tohto kolektívu. Všetky články preto vychádzajú bez uvedenia konkrétneho „autora“.

Ako sa zapojiť?

Karmína víta články od prispievateľov. Čitatelia (čitateľky), ktorí by sa radi podieľali na tvorbe obsahu Karmíny, nám môžu posielať svoje texty na adresu info zavináč karmina bodka red.

Texty by mali obsahovo zodpovedať orientácii Karmíny, ktorú naznačujú tézy uvedené vyššie a dosiaľ publikované články.

Vítame texty, ktoré:

  • prístupným jazykom objasňujú teoretické problémy. Hlavné okruhy, o ktoré sa Karmína zaujíma, zachytávajú tieto kľúčové slová: kapitál, trieda, štát, národ, rasa. Ak problém jasne spadá pod jedno či viaceré z nich a orientácia textu zodpovedá horeuvedeným tézam, pravdepodobne ide o článok, ktorý radi uverejníme. Texty tohto druhu obvykle vychádzajú na pokračovanie. Príkladom je seriál o triede pracujúcich alebo cyklus o ľavici a nacionalizme.

  • mapujú spoločenské konflikty (na pracoviskách, v uliciach atď.), pričom sa pokúšajú aj o všeobecnejšie závery o nich (aspoň v podobe hypotéz), ktoré sa vzťahujú na kľúčové slová uvedené v predchádzajúcom bode. Články tohto typu by teda (v ideálnom prípade) nemali byť číro opisné. Témy, ktorým sa venujú, sa môžu týkať Slovenska alebo ktorejkoľvek inej krajiny, môžu byť súčasné alebo historické. Príkladom je seriál o bojoch pracujúcich na Slovensku alebo článok o bojoch v rakúskom zdravotníctve.

  • opisujú vlastné skúsenosti z práce. Takéto články by mali podrobne opisovať pracovné podmienky, organizáciu práce, vzťahy na pracovisku, prípadné konflikty a pnutia (aj individuálne, drobné), ako aj spôsoby, akými pracujúci tieto tieto aspekty reflektujú alebo praktické stratégie, pomocou ktorých im čelia. Cieľom týchto textov je predstaviť mnohoraké podoby práce a životných podmienok triedy pracujúcich v súčasnosti, s dôrazom na individuálnu skúsenosť. Vítané sú príspevky z akéhokoľvek odvetvia ekonomiky, na Slovensku i inde. Do tejto kategórie spadajú aj texty, ktoré reflektujú skúsenosť s nezamestnanosťou. Prvé články tohto typu uverejníme snáď už čoskoro.

Karmína nepublikuje preklady, akademické články ani texty, ktoré už niekde vyšli.

Články, ktoré vychádzajú na Karmíne, majú jednotnú úpravu a štylistiku. Vyhradzujeme si právo akokoľvek zasahovať do zaslaného textu.

Dlhodobým prispievateľom ponúkame možnosť podieľať sa na redakčnej práci na Karmíne.

Ďalším spôsobom, ako sa zapojiť, je vytvorenie slovenských titulkov k dokumentárnemu filmu, ktorý uverejníme v sekcii Videá. Množstvo kratších aj dlhších filmov, ktoré sa oplatí titulkovať, nájdete na stránke labournet.tv, resp. jej nemeckej mutácii. Skôr než začnete s tvorbou titulkov, resp. s prekladom, overte si, či nepracujeme na rovnakom filme.

A nakoniec, na činnosti Karmíny sa môžete nepriamo podieľať aj tým, že šírite naše texty. Zapojte sa na Facebooku, kde môžete diskutovať o článkoch. Na nepravidelných verejných podujatiach, ktoré venujeme témam článkov, tiež máte možnosť prispieť na náklady spojené s prevádzkou Karmíny.