Spútaná revolúcia

27. september 2023 • Sondy a intervencie odbory, sociálna demokracia, štát, teória
Zaregistrujte sa do nášho newsletteru. Raz mesačne dostanete prehľad nových článkov, informácie z kuchyne o tom, čo sa chystá, rôzne komentáre a zaujímavé tipy.

Tento článok pôvodne vyšiel v júnovom čísle časopisu Kapitál, ktoré bolo venované sociálnej demokracii. Teraz publikujeme podstatne rozšírenú verziu, v ktorej sme doplnili časť o súčasných podobách sociálnej demokracie na Slovensku.

Ak ste už čítali pôvodnú verziu textu, môžete preskočiť na dodatok.

Kapitalizmus vznikal v spoločnostiach, v ktorých by sme márne hľadali demokraciu založenú na univerzálnej (hoci len formálnej) rovnosti práv. Ešte v čase, keď Marx formuloval svoje prvé postrehy o štáte, Británia pri voľbách uplatňovala majetkový cenzus a úplne vylučovala ženy. V bourbonovskom Francúzsku mohlo voliť asi jedno percento obyvateľstva. Na čele pruského policajného štátu stál absolútny panovník. Prosperita USA sa zakladala aj na otrockej práci a politické práva tu mali iba bieli muži. Priemyselný proletariát bol všade zväčša vylúčený z aktívneho politického života. Moderná sféra politiky sa začala formovať až s nástupom robotníckeho hnutia.

Negatívna integrácia

Najmä v Európe zohrali pri formovaní modernej politiky kľúčovú úlohu sociálnodemokratické strany. Vzišli z prostredia robotníckych spolkov, prvých odborových zväzov, ako aj krúžkov revolučnej inteligencie, ktorá zavrhla staršie utopické recepty. Imperatív zakladať samostatné politické strany, ktoré by organizovali masy, vychádzal z rezolúcie Prvej internacionály (1871), ktorej text navrhol práve Marx. Stratégia sa opierala o presvedčenie, že ani konečné ciele hnutia (zospoločenštenie výroby a odstránenie tried), ani viaceré čiastkové požiadavky (napríklad všeobecné skrátenie pracovného času) nemožno dosiahnuť bez získania politickej moci. Najbližší horizont predstavovalo ovládnutie národného štátu – parlamentnou cestou, ak to bude možné, alebo ozbrojeným povstaním, ak to bude nevyhnutné.

Do konca devätnásteho storočia vznikla v takmer každej európskej krajine aspoň jedna legálna alebo podzemná sociálnodemokratická strana, ktorá sa hlásila k marxizmu. Tam, kde ani mužská časť triedy pracujúcich nemala volebné právo, bolo prvou úlohou vybojovať ho pomocou masových zhromaždení, politických štrajkov či otvorenej konfrontácie so štátom. Sociálna demokracia bola v popredí týchto konfliktov vrátane boja za volebné právo žien – hoci treba dodať, že riešenie „ženskej otázky“ sa často odkladalo na neurčito. Ak to bolo možné, strany sa uchádzali o hlasy. Volebné zisky slúžili ako indikátor rozvoja hnutia, ktoré až do prvej svetovej vojny odmietalo účasť v buržoáznych vládach a čakalo na svoju príležitosť.

Politické strany, ktoré by sa usilovali prepojiť každodenný život s vysokou politikou, viedli permanentnú kampaň a formovali svoju základňu prostredníctvom tlače a vzdelávania, dovtedy jednoducho neexistovali – bez ohľadu na ideológiu. Masová strana je produktom robotníckeho hnutia a svoju klasickú podobu nadobudla v predvojnovej nemeckej SPD. Tá ako organizácia zameraná na politický boj udržiavala úzke kontakty s najväčšou odborovou konfederáciou GGD, orgánom ekonomického zápasu. Okolo tejto konštelácie sa sformoval celý systém spriatelených útvarov, ktoré prerastali rôznymi oblasťami robotníckeho života: športové kluby, spevácke zbory, čitateľské krúžky, mládežnícke a ženské organizácie, politické školy, periodiká a vydavateľstvá.

Po období zákonného obmedzovania (1878 – 1890) sa činnosť SPD a jej organizácií tolerovala. Trieda pracujúcich už nebola prosto vylúčená z politického života či prenasledovaná. Namiesto toho si vytvorila kozmos vlastných inštitúcií, alternatívnu občiansku spoločnosť, ktorá ponúkala politickú socializáciu od kolísky až po hrob. Tento svet stál na pozitívnom poňatí robotníckej identity spojenom s hrdosťou na (produktívnu) prácu a s predstavou o historickom poslaní triedy pracujúcich ako nositeľky všeobecnej emancipácie. Sociálna demokracia na jednej strane zostávala v opozícii voči kapitalizmu a bez podielu na rozhodovaní. Na druhej strane sa pripravovala na prevzatie moci, adaptovala sa na postupné presadzovanie svojich cieľov a vlastný paralelný svet budovala ako zrkadlový obraz buržoáznej spoločnosti. Niektorí historici preto hovoria o „negatívnej integrácii“ triedy pracujúcich do nemeckého kapitalizmu.

Stranícka škola SPD v roku 1907. Štvrtá zľava Rosa Luxemburg.

Vojnové prímerie so štátom

Dominancia marxizmu v robotníckom hnutí nebola univerzálna: na juhu Európy mal silnú pozíciu anarchizmus a syndikalizmus, v Británii zase domáce tradície socializmu a odborárstva, ktoré sa stelesnili v Labour Party. V cárskom Rusku časť sociálnej demokracie pôsobila v ilegalite, pričom súperila s prúdmi, ktoré sa orientovali na roľníctvo. Špecifickým prípadom sú Spojené štáty, kde nikdy nevznikla úspešná robotnícka strana a jej rolu v rozhodujúcich chvíľach preberalo ľavé krídlo Demokratov spolu s časťou odborov. Celkovo však nemecký model „triednej strany“ úzko spolupracujúcej s odbormi bol vzorom pre sociálne demokracie na celom svete. Tie tiež zväčša replikovali vnútorné delenie na zástancov postupnej transformácie kapitalizmu na socializmus („reformisti“) a prívržencov čo najskoršej realizácie celého programu („maximalisti“, „revolucionári“).

V predvečer prvej svetovej vojny tieto prúdy koexistovali v stranách, ktoré zjednocovala Druhá internacionála. Keď však vojna vypukla, prevažná časť vedenia strán sa postavila na obranu vlasti. Viac než v ideologickom nacionalizme treba hľadať príčiny v spomínanej integrácii. SPD svoj postoj prezentovala aj ako obranu inštitúcií, ktoré budovala štyridsať rokov. Francúzski socialisti zase zdôrazňovali, že víťazstvo Nemeckého cisárstva by znamenalo zánik demokratických výdobytkov. Strany si od prímeria so štátom sľubovali ďalšie ústupky a reformy. Iba malá časť sociálnej demokracie zastávala pacifistické, resp. defetistické pozície, ktoré vyzývali na neúčasť vo vojne alebo na jej premenu na povstania proti vlastným vládam. Deliaca čiara medzi zástancami a odporcami vojny sa pritom viac-menej kryla s delením na reformistov a revolucionárov.

Tieto rozdiely viedli ku krachu II. internacionály. Záver vojny, ktorá sociálnu demokraciu definitívne rozdelila, však obidvom prúdom poskytol jedinečné príležitosti. Revolučná vetva ruskej sociálnej demokracie v roku 1917 zvrhla dočasnú vládu a nastolila sovietsku moc. Zakrátko sa strana premenovala na „komunistickú“, a tak tragédia jej projektu nepatrí k sociálnodemokratickej tradícii v užšom zmysle. Nemeckých reformistov zase vyniesla k moci revolúcia roku 1918, po ktorej sa krvavo vysporiadali s maximalistickými rivalmi. Na základe kompromisu s armádou a pravicou sa pustili do reforiem – počnúc skrátením pracovného dňa a zavedením kolektívneho vyjednávania.

Inde sociálna demokracia stála pri vzniku nových útvarov na troskách impérií, ako boli prvé pokusy o ukrajinskú, gruzínsku, ale aj československú štátnosť. V „červenej Viedni“ dvadsiatych rokov, ktorá bola obkľúčená konzervatívnym vidiekom, sa austromarxisti usilovali realizovať svoj militantný druh reformizmu, ktorý sa asi najviac blížil predvojnovej tradícii. S výraznou podporou zdola zaviedli bezplatnú zdravotnú starostlivosť a budovali dostupné bývanie, ako napríklad bytový komplex Karl-Marx-Hof. Jeho delostrelecké ostreľovanie armádou a fašistami v roku 1934 symbolicky uzatvára medzivojnové snaženie sociálnej demokracie v Európe. Jej najväčšie úspechy však ešte len mali prísť.

Zlatý vek sociálneho štátu

Požiadavky na zoštátnenie celých odvetví, zabezpečenie zamestnanosti a štedrých verejných služieb mali v západnej Európe po roku 1945 širokú podporu. V USA existoval podobný tlak na pokračovanie v Rooseveltovom „Novom údele“ z tridsiatych rokov. V pozadí týchto túžob boli jednak spomienky na krízu a vojnové útrapy, jednak existencia alternatívneho modelu vo východnom bloku, ktorého rétorika zdôrazňovala význam plnej zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia. V Británii sa po volebnom víťazstve v roku 1945 dostala k moci Labour Party, ktorá znárodnila kľúčové sektory a zaviedla bezplatné zdravotníctvo či starobné dôchodky. Prejavom očakávaní po konci vojny však nebola len rastúca odborová organizovanosť a voličská podpora, ale aj vlny nepokojov na pracoviskách. V USA bolo v roku 1946 najviac štrajkov v histórii, Francúzsko zažilo otrasy o rok neskôr.

Sociálna demokracia nezohrávala pri budovaní povojnových sociálnych štátov všade rovnakú úlohu. V niektorých krajinách bola v čase kľúčových rozhodnutí v opozícii a pôsobila takpovediac zvonka. Niekde mali zásadnú rolu odbory: keď zlyhali pokusy opozičnej SPD presadiť plošnú nemocenskú dávku, pretlačil ju 16-týždňový kovorobotnícky štrajk na prelome rokov 1956 a 1957. Podľa okolností sa líšil aj charakter sociálnych štátov, pričom explicitne socialistické predstavy mali najväčší vplyv v Škandinávii, kde ťažili z medzivojnových úspechov. Bez ohľadu na tieto rozdiely sa však sociálny štát založený na „zmiešanej ekonomike“ tešil všeobecnej podpore sociálnych demokratov.

Teoretickým východiskom projektu bola téza, že príjmy pracujúcich nie sú len nákladovou položkou, ktorá ukrajuje zo ziskov, ale môžu byť faktorom ekonomického rozvoja. Zvyšujúca sa kúpyschopnosť obyvateľstva rozširuje odbyt podnikov, povzbudzuje ich k investíciám a prispieva k tomu, aby ekonomika išla „na plný plyn“. Mzdová a sociálna politika, ktorá prerozdeľuje bohatstvo (od kapitálu smerom k práci alebo vnútri triedy pracujúcich, napríklad od zamestnaných k nezamestnaným), zároveň udržiava sociálny zmier. Pomocou štátnych investícií do infraštruktúry, bývania či verejných služieb, ktoré sa financujú z daní alebo na dlh, možno zase zmierňovať výkyvy hospodárskeho cyklu, ktoré by inak viedli ku krízam.

Tento druh politiky sa presadil v období obnovy a modernizácie vojnou zničených ekonomík, ktoré prinieslo prudký rast produktivity a zároveň obrovský hlad po pracovnej sile. Celý rad štátov zažíval svoju epochu „hospodárskeho zázraku“. Obdobie prosperity umožnilo kompromis, ktorý sprostredkovala práve sociálna demokracia a jej odbory. Na úrovni pracovísk dostalo zamestnanectvo záruku trvalého rastu reálnych miezd, no za predpokladu zvyšovania produktivity práce. To tiež znamenalo vzdať sa zápasu o kontrolu nad výrobou. Rozhodovanie o zavádzaní nových technológií a zvyšovaní noriem mali mať v rukách výlučne manažmenty. Na spoločenskej úrovni mal kompromis podobu nových druhov garancií: bezplatná zdravotná starostlivosť a vzdelávanie, regulované ceny bývania, materiálne zabezpečenie v starobe, podpora v nezamestnanosti či počas práceneschopnosti. Kapitál si od tejto dohody mohol sľubovať predvídateľné prostredie.

Pozitívna integrácia

Časť nákladov na reprodukciu pracovnej sily sa takto preniesla na plecia celej spoločnosti. V kombinácii s rastúcimi mzdami to umožnilo vznik skutočne masovej spotreby, na ktorej mohli prvýkrát participovať aj široké vrstvy triedy pracujúcich. Pravda, najširší okruh výdobytkov sa týkal iba časti zamestnanectva, ktorá pracovala na plný úväzok v kľúčových odvetviach a bola odborovo organizovaná. Medzi vylúčenými sa tak v rôznej miere ocitali migranti, nekvalifikovaní robotníci, ženy alebo rasové menšiny. Predsa však išlo o bezprecedentnú situáciu. Námezdná práca zrazu dokázala zabezpečiť nielen solídnu existenciu, ale aj perspektívu trvalého rastu životnej úrovne a sociálnej mobility, prinajmenšom tej medzigeneračnej: „Naše deti sa budú mať lepšie ako my.“

Ako tvrdí Karl Polanyi, spoločnosť, ktorá premení pracovnú silu na tovar (t. j. komodifikuje ju) a nechá ju celkom napospas fluktuáciám trhu, skôr či neskôr skolabuje. Už pri počiatkoch industrializácie sa preto objavujú rôzne schémy pomoci zamerané na najbiednejších, ako boli prídavky ku mzdám v rámci tzv. speenhamlandského systému z konca osemnásteho storočia. Sociálny štát možno chápať ako modernú podobu tohto sebaobranného reflexu. V ochrane pracovnej sily, resp. v jej dekomodifikácii, však zašiel oveľa ďalej. Kým v ranom kapitalizme podpora v nezamestnanosti závisela napríklad od možností miestnej fary, výdobytky sociálneho štátu mali charakter „sociálnych práv“ spätých s moderným občianstvom. Mnohé vymoženosti sa neposkytovali vo forme tovaru, ktorý by bolo treba kupovať za mzdu, ale priamo a bezplatne. Aj sama nutnosť predávať pracovnú silu sa oslabila: zatiaľ čo britský zákon z roku 1834 posielal chudobných do robotární, o necelých stopäťdesiat rokov dostávali určité kategórie nezamestnaných v Nemecku až trojročnú podporu vo výške 70 % čistej mzdy.

Povojnový západný kapitalizmus dokázal prostredníctvom sociálnej a ekonomickej politiky „pozitívne integrovať“ triedu pracujúcich. Pracujúcim sa otvorili nové možnosti a perspektívy. Zároveň vznikli inštitúcie, ktorých poslaním bolo slúžiť ich blahu. Trieda sa tak stala materiálne zainteresovanou na napredovaní národnej ekonomiky. Musela však dodržiavať svoju časť dohody: základný rámec kompromisu sa nespochybňuje, akumulácia kapitálu je nedotknuteľným zdrojom prosperity a prípadné konflikty sa majú riešiť prostredníctvom oficiálnych kanálov. Pre odbory to zahŕňalo povinnosť krotiť požiadavky svojej členskej základne a pacifikovať výbuchy nespokojnosti. Pokiaľ ide o sociálnodemokratické strany, tie už krátko po vojne zväčša rezignovali na prekonanie kapitalizmu a opustili tradíciu reformizmu, ktorá mala ambicióznejšie ciele. Zároveň sa vzdali triedneho slovníka a zmenili sa na „všeľudové strany“, ktoré oslovovali najrôznejšie vrstvy obyvateľstva.

Zánik sociálnej demokracie

Sociálny štát existoval v priestore vytýčenom dvoma hranicami: ekonomickou a politickou. Všeobecné možnosti prerozdeľovania bohatstva určovala ziskovosť kapitalistických investícií a schopnosť ekonomík udržiavať vysoké miery rastu. Druhá hranica bola daná očakávaniami pracovnej sily a jej schopnosťou presadiť ich. Od prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov sa priestor medzi týmito hranicami rýchlo zmenšoval. Povojnovému hospodárskemu oživeniu v Európe a USA dochádzal dych. V Ázii sa vynorili súperi, ktorí začali vytvárať tlak aj v nosných odvetviach západnej prosperity, ako bol automobilový priemysel. Ropné šoky a rozpad starého menového systému vyvolali cenovú nestabilitu a ešte väčšmi zostrili medzinárodnú konkurenciu. Osvedčené nástroje ekonomickej politiky zrazu nefungovali. Z opačnej strany sa triedny kompromis, ktorý bol základom sociálneho štátu, dostal pod tlak rastúcich nárokov pracujúcich. Tie si hľadali aj neoficiálne kanály, ako sú divoké štrajky a nezávislé politické organizovanie. Rok 1968 je len symbol: boje na pracoviskách, ktoré sa začali už skôr, sa v nasledujúcom desaťročí ešte zintenzívnili. O slovo sa prihlásili aj časti triedy pracujúcich, ktoré sa na prosperite príliš nepodieľali – napríklad gastarbeiterky v Nemecku.

Odpoveď štátov a kapitálu na tieto ťažkosti mala dvojité ostrie. Začal sa proces reštrukturalizácie, ktorý priniesol postupnú demontáž sociálneho štátu a zároveň rozklad starých zdrojov moci pracujúcich. Na úrovni pracovísk išlo o rozbitie veľkých integrovaných podnikov a nástup outsourcingu či neštandardných foriem zamestnávania. To oslabilo možnosti organizovania aj význam kolektívnych zmlúv. Presuny podnikov a zahraničná expanzia kapitálu umožnili stavať proti sebe pracujúcich v rôznych krajinách a prinútiť ich k ústupkom. Recesie, reorganizácia výroby a nové technológie rozšírili rady nezamestnaných, čím sa zintenzívnila konkurencia na trhu práce. Na štátnej úrovni sa ťažisko výdavkov vychýlilo od verejných služieb k pomoci súkromnému sektoru v mene zvyšovania konkurencieschopnosti. Dávky v nezamestnanosti sa znížili a podmienky na ich poberanie sa sprísnili, čo ešte vyostrilo súťaž o pracovné miesta. Vyjednávaciu pozíciu pracujúcich oslabili aj útoky na odbory a obmedzovanie ich práv. Vlny privatizácií, škrtov a zavádzania moderných metód riadenia zdecimovali verejný sektor.

Ak aj odhliadneme od toho, že sa na tejto globálnej ofenzíve samy často podieľali, sociálnodemokratické strany jej neboli pripravené čeliť. V ére voľného pohybu kapitálu zostával ich horizontom národný štát. Dávno sa tiež vzdali apelov na triedny subjekt, ktorého zloženie sa teraz rýchlo menilo. Práve v čase, keď sa podmienky typické pre proletariát rozširovali do nových odvetví, si strany definitívne osvojili tézu o postupnom „zániku“ triedy pracujúcich. Súhlas s imperatívmi akumulácie, ktorý bol základom starého kompromisu, viedol v nových podmienkach k prijatiu škrtov a zoštíhľovania ako ekonomickej nevyhnutnosti. To všetko predurčilo dva smery ďalšieho vývoja sociálnej demokracie, ktoré sa striedajú a prelínajú dodnes. Prvá možnosť znamená prihlásiť sa k „modernizácii“, posilniť svoj všeľudový charakter a podieľať sa na deštrukcii sociálneho štátu v mene zvyšovania konkurencieschopnosti, ktorá sa považuje za záruku budúceho blahobytu. Druhá stratégia spočíva vo viac či menej úprimnej snahe ubrániť aspoň holé minimum, predovšetkým pre zvyšky starej základne a spravidla na úkor zraniteľnejších vrstiev triedy pracujúcich. Zatiaľ čo prvá cesta zbližuje sociálnu demokraciu s technokratmi a liberálmi, na tej druhej sa jej spojencami stávajú nacionalisti a krajná pravica.

Dezintegrácia triedy pracujúcich

Pôvodným cieľom sociálnej demokracie bol prechod k beztriednej spoločnosti. Paradoxne, najväčšie úspechy zažila v období výnimočnej stability západného kapitalizmu, keď sa jej podarilo začleniť triedu pracujúcich do rámca ekonomického rozvoja. Kompromis bol spojený s očakávaním, že podstatné prvky sociálnodemokratickej politiky – masová participácia, univerzalizmus sociálneho štátu a spoločenský pokrok v širokom zmysle slova – sa stanú pevnou súčasťou systému. Keď však pominuli podmienky, ktoré kompromis umožňovali (ekonomická expanzia) a vynucovali (hnutie pracujúcich), ukázalo sa, že tieto nádeje boli plané.

Členstvo v stranách a masových organizáciách ako forma participácie na verejnom živote už desaťročia stráca význam. Spolu s ním dlhodobo klesá účasť vo voľbách. Zvyšky výdobytkov sociálneho štátu sú čoraz viac podmienené individuálnymi zásluhami. Namiesto zabezpečenia blahobytu je ich cieľom skôr vytvárať odstrašujúce príklady: „Ak sa nebudete snažiť, dopadnete ako títo!“ Robotárne devätnásteho storočia sa vrátili vo forme workfare a aktivačných prác. Najmä v posledných dvoch desaťročiach sledujeme vzostup nacionalizmu a autoritárstva, prehlbovanie neistoty a horúčkovitej súťaže, ale aj materiálny úpadok v podobe rozvratu verejnej infraštruktúry či klesajúceho veku dožitia v najvyspelejšej kapitalistickej krajine sveta.

Trieda pracujúcich zostáva integrovaná do kapitalizmu, no spôsobom, ktorý je založený na jej vnútornej dezintegrácii. Sociálny zmier už nie je výsledkom kompromisu, pretože súhlas prestal byť potrebný. Poslušnosť sa vynucuje skôr konkurenciou na trhu práce, disciplínou pri splácaní úverov, biednymi podmienkami v nezamestnanosti – a ak treba, aj obuškami, ako ukazuje príklad francúzskej dôchodkovej reformy. Naša situácia pripomína tú z obdobia pred vznikom sociálnej demokracie, no okolnosti nám vnucujú iný smer. Sociálny štát bol dohodou o tom, ako riadiť výrobu zameranú na zisk. Kapitál si udržal právo určovať, čo a ako sa bude vyrábať, zatiaľ čo pracujúci získali väčší podiel na vyrobenom bohatstve. Pristúpiť na to dnes, keď hrozí nezvratná zmena klímy, by znamenalo pohromu. Uspokojovať nenásytnosť kapitálu a vzdať sa rozhodovania o tom, čo je spoločensky potrebné a ktoré odvetvia treba, naopak, utlmiť – to je luxus, ktorý si viac nemôžeme dovoliť.

Dodatok: Slovenské pomery

Nominálna sociálna demokracia v najbližších parlamentných voľbách na Slovensku získa silné pozície. Je pravdepodobné, že aspoň jedna z jej dvoch inkarnácií bude súčasťou novej vlády. Využívame túto príležitosť, aby sme sa vrátili k istej poznámke z pôvodného článku. V súvislosti s vývojom od osemdesiatych rokov minulého storočia sme písali o dvoch stratégiách sociálnej demokracie. Pri tej prvej akceptuje logiku zvyšovania konkurencieschopnosti, participuje na demontáži sociálneho štátu a vzdáva sa väzieb na svoju tradičnú základňu. Príkladom je francúzska Socialistická strana v časoch prezidenta Françoisa Mitterranda alebo britská Labour Party pod vedením Tonyho Blaira. Pri druhej stratégii sa viac zameriava na obranu čoraz skromnejších zvyškov niekdajších výdobytkov, čo však v podmienkach intenzívnej konkurencie znamená rozohrávať proti sebe rôzne časti triedy pracujúcich a rezignovať na univerzalizmus. Tento prístup dobre charakterizuje celkový trend vývoja sociálnej demokracie na Slovensku. Možno si však u nej všimnúť aj prvky prvej stratégie.

Zatiaľ čo na Západe sa rozpad povojnového kompromisu začal už na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, vo väčšine krajín bývalého východného bloku vrátane Slovenska boli rozhodujúce deväťdesiate roky. Odohrali sa tu analogické procesy privatizácie a dezindustrializácie, no tentoraz na pozadí prechodu od štátom riadenej ekonomiky k voľnému trhu, resp. od vlády jednej strany k pluralitnému systému. Všetko teda prebehlo oveľa rýchlejšie. Azda najlepšie to ilustruje náhly skok zo sveta administratívne udržiavanej plnej zamestnanosti k masovej nezamestnanosti: u nás z nuly na vyše desať percent prakticky v priebehu jedného roka.1

Tuzemská sociálna demokracia v tomto období iba vznikala, a to prerodom štátostrany KSS. Strana demokratickej ľavice (SDĽ), ktorá z tohto procesu vzišla, nastúpila do podstatne iných podmienok, než aké si mohla predstavovať na základe literatúry – v tom čase ešte nie takej starej – o budovaní sociálneho štátu, ktorú budúce intelektuálne špičky strany študovali na Ústave marxizmu-leninizmu. Limity svetového trhu a rozpočtovej zodpovednosti, ktoré v novej situácii obmedzovali možnosti konania sociálnej demokracie aj na Západe, hrali ešte významnejšiu úlohu pri malej a investične vyhladovanej ekonomike, ktorá len hľadala spôsob, ako sa zaradiť do medzinárodnej deľby práce a obstáť v globálnej konkurencii. Na Slovensku sa sociálni demokrati prihlásili k orientácii na rozvoj pomocou zahraničných investícií, a nie privatizačnej „domácej kapitálotvornej vrstvy“, ktorá mala podporu HZDS.

Skupánska sociálna demokracia

SDĽ sa tak stala súčasťou prvej vlády Mikuláša Dzurindu po roku 1998. Chtiac-nechtiac tým prevzala zodpovednosť aj za program deregulácie, znižovania daní firmám a prenosu spoločenských nákladov na plecia pracujúcich, napríklad vo forme zvyšovania DPH. Od takto zdiskreditovanej strany sa v roku 1999 odštiepil Smer Roberta Fica. Nešlo však o žiadny návrat k historickej tradícii reformizmu, ale ani k sociálnej demokracii povojnového strihu. Smer sa po krátkom období „bez ideológie“ prihlásil k tretej ceste na spôsob Labour Party, v tom čase najvplyvnejšiemu variantu neoliberalizovanej ľavice.2 Mnohé podstatné črty tejto orientácie si zachoval dodnes, bez ohľadu na všetky verbálne premety, ktoré vyvrcholili prijatím prívlastku „slovenská sociálna demokracia“ (2021).

V podaní Smeru sa sociálna demokracia zameriava na budovanie štíhleho a lakomého sociálneho štátu, ktorý poskytuje určité minimálne istoty, no podmieňuje ich pracovnou disciplínou a sociálnym zmierom. Keď je reč o priznaní alebo zvýšení dávok, zvyčajne sa zdôrazňuje, že si ich treba zaslúžiť. Táto rétorika sa so stranou ťahá od prvých predvolebných mítingov cez explicitné zavedenie princípu workfare pri dávke v hmotnej núdzi (2013) alebo nerovný rodičovský príspevok (2019) až po súčasnosť. V pozadí limitovanej solidarity, ktorá proti sebe stavia rôzne sektory domácej triedy pracujúcich, no uplatnenie nachádza aj v súvislosti s utečencami, je akceptácia existujúcich pravidiel deľby zdrojov aj spoločenskej moci. Dokonca aj v čase svojej jednofarebnej vlády (2012 – 2016) Smer len veľmi opatrne zasahoval do daňového systému. Podiel výberu daní na HDP iba priblížil priemeru OECD, ktorý je však ďaleko od úrovne väčšiny západoeurópskych krajín. Zároveň zachoval štruktúru daňových príjmov, v ktorej hrá nadpriemerne výraznú úlohu zdaňovanie práce (povinné odvody do poisťovní) a spotrebné dane. Výška verejných výdavkov na sociálne zabezpečenie v pomere k HDP sa počas vlád Smeru prakticky nemenila, rovnako ako základné rysy distribúcie príjmov. Z jeho stanoviska je podiel bohatstva, ktorý možno prerozdeliť, v podstate konštantný. Dôležité je nezmenšovať ho a neustále ubezpečovať tých, ktorí naň dosiahnu, že ich časť – hoci skromná – je zaslúžená a nik „cudzí“ sa jej nedotkne.

Pokiaľ ide o spoločenskú moc, prístup Smeru sa vyznačuje silnou averziou voči sociálnemu konfliktu. Na rozdiel od pravice ponúka odborom záruky, že zachová európsky legislatívny štandard, ktorý im umožňuje pôsobenie, ba dokonca posilní inštitúty, ako sú kolektívne zmluvy vyššieho stupňa či tripartita.3 Na oplátku však vyžaduje zmier – ako počas priemyselnej krízy v roku 2009, keď sa vláda písomne dohodla s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ) na tom, že odborári sa vzdajú „neprimeraných“ mzdových požiadaviek. Akcie, ktoré vybočia z rámca pokojného sociálneho dialógu, Smer desia a v jeho očiach si zaslúžia represiu.4 Myšlienka, že pracujúci by si sami mohli nárokovať väčší podiel na rozhodovaní o čomkoľvek, je strane úplne cudzia. Pre Smer existujú ako voličská základňa, ako adresát štátnej štedrosti a ako časť spoločnosti reprezentovaná odbormi, ale rozhodne nie ako subjekt svojej vlastnej emancipácie.

Úzky profil sociálneho štátu

Vo svojej ekonomickej politike slovenská sociálna demokracia akceptuje logiku medzinárodnej konkurencie a finančnej disciplíny. Za komparatívnu výhodu Slovenska pokladá lacnú a nenáročnú, no zároveň kvalifikovanú a produktívnu pracovnú silu. Tak ako pravicové vlády, aj tie sociálnodemokratické sa usilovali prilákať zahraničných investorov na daňové úľavy a ďalšie formy pomoci. V oblasti verejných investícií si Smer osvojil model projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP). Fakticky ide o formu skrytej, časovo obmedzenej privatizácie,5 ktorá umožňuje financovať výstavbu infraštruktúry bez zvýšenia verejného dlhu, teda v súlade s požiadavkami fiškálnej zodpovednosti. K tej sa Smer hlási s veľkou vehemenciou: v čase európskej dlhovej krízy patril vtedajší minister financií Peter Kažimír k jastrabom, ktorí presadzovali tvrdý postup voči Grécku a ďalším zadlženým krajinám.6 Reputácia Slovenska na medzinárodnom finančnom trhu a plnenie konsolidačných záväzkov boli pre sociálnu demokraciu dôležité včeradnes; od pravice sa líši predstavami o tempe šetrenia a jeho obsahu.

Sociálny štát, ako ho vidí Smer, teda existuje v úzko vymedzenom priestore. Dolnú hranicu tvorí nízka miera redistribúcie, ktorú by chcela zaviesť pravica pomocou rovnej dane, zrušenia minimálnej mzdy, zväčšenej „adresnosti“ dávok a podobne. Hornou hranicou je taká miera prerozdeľovania a výška štátneho dlhu, ktorá ešte zachováva príťažlivosť Slovenska z pohľadu zahraničných veriteľov či investorov a nevzďaľuje ho od iných krajín rovnakej kategórie. Čím stupídnejšie sú nápady pravice, tým sociálnejšie Smer pôsobí; čím lepšie sa darí národnému hospodárstvu, tým väčšie v absolútnom zmysle je bohatstvo, ktoré možno prerozdeliť; a čím viac je globálny ekonomický konsenzus naklonený redistribúcii, tým väčší je maximálny relatívny rozsah tohto bohatstva.

Priestor medzi týmito hranicami sa však nevyužíva – a ani nestačí – na systematické budovanie všeobecne dostupných a kvalitných verejných služieb v oblasti zdravotníctva, školstva, dopravy či bývania. Ide skôr o príležitostné, zdanlivo veľkorysé peňažné dávky alebo rozšírenie prístupnosti služieb pri zachovaní ich nízkej kvality. Tak síce zišlo z unitárneho modelu zdravotného poistenia, ktorý vláda svojho času ohlasovala, no zato máme neporovnateľne lacnejšie opatrenie: bezplatné vlaky pre dôchodcov a študentstvo.7 Princípom veľkorysosti Smeru pritom nie je univerzalizmus, ktorý charakterizoval sociálnu demokraciu v jej najlepších časoch, ale skôr pragmatický partikularizmus založený na volebnom kalkule. V aktuálnom volebnom programe Smer napríklad zdôrazňuje, že „seniori predstavujú najzraniteľnejšiu zložku spoločnosti“, ktorej treba osobitne „sociálne pomáhať“. V skutočnosti dáta dlhodobo ukazujú, že najviac ohrození chudobou sú nezamestnaní, deti, mnohodetné rodiny a rodiny s jedným rodičom. Štruktúra elektorátu však káže iné priority.

Údajné rozkoly v sociálnej demokracii

Smer dodnes ťaží z toho, že dvakrát nastupoval po pravicových vládach a mohol korigovať ich kroky: krotiť flexibilizáciu Zákonníka práce, zvyšovať tempo rastu minimálnej mzdy, valorizovať dôchodky. Niekedy – ako keď počas svojej prvej vlády zaviedol formálnu zásadu rovnakých podmienok pre agentúrnych zamestnancov – išlo prosto o zlaďovanie slovenskej legislatívy s európskym trendom. V ďalších prípadoch sa držal v mantineloch, ktoré sme už načrtli a ktoré by pre sociálnodemokratickú politiku spred roka 1980 boli smiešne úzke. No aj obmedzená ponuka istôt bola solídnym základom na voličskú mobilizáciu, ktorá sa odohrávala na pozadí skúseností z deväťdesiatych rokov, obdobia „reforiem“ či krízy po roku 2008. Azda viac než obsah a rozsah týchto istôt zavážil pocit, že sú ohrozené. Ľudia na Slovensku aj napriek očakávaniam pozitívneho ekonomického vývoja, v čase vrcholného rastu, uvádzali nízku úroveň životnej spokojnosti. Tento faktor sa prejavil aj na začiatku roku 2008, keď sa prichádzajúca kríza ešte sotva dala vybadať v dátach, no pesimizmus sa už zvyšoval.

Smer takéto obavy dokázal politicky uchopiť. V posledných rokoch postupne strácal zábrany, pokiaľ ide o spôsoby, ako ich udržiavať. Nemôžeme tu podrobnejšie sledovať, ako sa v rétorike a politickej praxi Smeru posilňoval národno-konzervatívny a xenofóbny prvok, ktorý v ňom bol od začiatku prítomný a ktorý ho napokon zblížil s krajnou pravicou. Tento pohyb súvisel aj so všeobecnejším posunom celého politického spektra doprava, ktorý presahuje Slovensko a netýka sa len nominálne ľavicových strán. Smer sa mu nielen prispôsoboval, ale aktívne ho formoval. Dôležitými míľnikmi na tejto ceste boli globálna finančná kríza, kríza európskych štátnych rozpočtov, utečenecká vlna roku 2015, pandémia koronavírusu a eskalácia vojny Ruska proti Ukrajine.

Už v roku 2020 sa však od Smeru oddelil Hlas, ktorý vlastnú identitu vymedzuje ako „Smer bez koketovania s fašistami“.8 Ak odhliadneme od pôsobenia tvárí novej strany v starých vládach, o jej politike si môžeme urobiť predstavu z „rezortného programu“ a hŕstky ďalších dokumentov na webe, ale aj z materiálov, ktoré uverejňuje spriaznený think-tank Inštitút sociálnej demokracie (ISD). Predstavujú víziu štátu, ktorý v mene stabilizácie spoločnosti hľadá kompromisy medzi ekonomickým rastom a kvalitou života či medzi konsolidáciou a verejnými investíciami. Nájdeme tu vzletné frázy o sociálnej demokracii ako „humanistickom koncepte“, podľa ktorého má napríklad vzdelanie viesť k „spoločenskej emancipácii človeka“. Spleť pilierov, princípov a priorít, ktoré ponúkajú pre každého niečo, však nezakryje základnú kontinuitu.

Sociálny štát je tu predovšetkým pre toho, kto „poctivo pracuje a vytvára hodnoty“, resp. „pre ľudí, ktorí sú z objektívnych príčin odkázaní na pomoc“. Terénom presadzovania záujmov pracujúcich je pokojný sociálny dialóg, pričom „odborové organizácie nesmú svojimi požiadavkami spôsobiť likvidáciu svojho zamestnávateľa“. Emancipácia prostredníctvom vzdelania sa v predstavách ISD napokon stotožňuje s tým, že absolventi „budú schopní sa po škole zamestnať v odboroch, ktoré aj reálne vyštudovali“. Objektívne hranice, do ktorých sa vízie „nového rastového modelu“ a „sociálnej demokracie budúcnosti“ budú musieť vtesnať, vystihol najlepšie sám predseda Hlasu vo svojej otázke na jednom z podujatí ISD. Aké sú vôbec možnosti sociálnodemokratickej politiky v čase globálnych hodnotových reťazcov, intenzívnej konkurencie a medzinárodnej finančnej disciplíny? Možno už najbližšie volebné obdobie ukáže, či strana na túto výzvu odpovie skôr prvou, alebo druhou zo stratégií, ktoré sme opísali na začiatku – teda či sa vydá otvorene technokratickou cestou, alebo zotrvá na pozíciách opatrného protekcionizmu, zdedených od Smeru.


  1. Defenzívne boje proti privatizácii a prepúšťaniu sme zmapovali, počnúc rokom 1994, v seriáli Boje pracujúcich na Slovensku

  2. O ranom ideologickom vývoji Smeru pozri štúdiu Juraja Marušiaka, „Fenomén strany Smer: medzi ‚pragmatizmom‘ a sociálnou demokraciou“ (2006). 

  3. Podrobnejšie sme o vzťahu medzi Smerom a odbormi, ako aj o limitoch „sociálneho dialógu“ z pohľadu pracujúcich, písali v článku „Odbory a pracujúci na prahu ďalšej krízy“

  4. Opäť pripomíname zákon z dielne poslancov Smeru z roku 2013. Zaviedli sa ním tresty odňatia slobody pre zdravotnícky personál, ktorý v čase výnimočného stavu odmietne nastúpiť do práce. Práve taká situácia nastala v roku 2011 počas podávania hromadných výpovedí v nemocniciach za vlády Ivety Radičovej. 

  5. V Británii zaviedli PPP začiatkom deväťdesiatych rokov konzervatívci, no spopularizovala ich „New Labour“ – pôvodná ideologická inšpirácia Smeru. 

  6. Pozri napr. rozhovor s niekdajším gréckym ministrom financií Varoufakisom. 

  7. Hoci v roku 2014, dva roky po schválení koncepcie jedinej verejnej zdravotnej poisťovne, Smer ubezpečoval, že projekt „vôbec nie je mŕtvy“, dnes o ňom už nehovorí. Ťahákom v programe – o ktorom predstavitelia strany v podstate mlčia – je „nové sociálne právo“ na umiestnenie dieťaťa do verejného predškolského zariadenia. Pravdepodobne ho čaká rovnaký osud ako unitárny model. 

  8. V „Deklarácii Sme Váš Hlas“ sa píše: „Hlas – sociálna demokracia bude vždy vo svojej politike presadzovať princípy sociálnej demokracie postavenej na razantnej ochrane práv ľudí práce, slabých a ohrozených. Zároveň však odmieta politiku krajného extrémizmu a radikalizmu podrývajúceho základné princípy demokratického systému.“ 


Čítajte na Karmíne

Po voľbách 2023: rozhovor s Karmínou

Smer, Hlas a iní – slovenský preklad rozhovoru z portálu LeftEast.

Odbory a pracujúci na prahu ďalšej krízy

V akej kondícii vstupujeme do nového odobia?

O tragédii ukrajinskej triedy pracujúcich

Rozhovor s Karmínou pre časopis Sozial.Geschichte Online.

Tragédia ukrajinskej triedy pracujúcich

Klanový kapitalizmus, národnostná otázka a vojna.